Deze jaarstukken over 2017 laten zien dat het met Nuenen financieel ook dit jaar weer verder de goede kant op gaat. De primaire begroting sloot al met een positief resultaat van € 36.000,-. Na verwerking van alle begrotingswijzigingen werd dit € 442.000,- positief. Uiteindelijk komt het gerealiseerde resultaat op € 9.008.839,-.
Grotendeels komt dit resultaat voort uit de grondexploitatie. Dit wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan aangepaste richtlijnen van de Commissie BBV over winstnemingen van grondexploitaties en de lage rente.

De grootste bijdragen aan het positieve resultaat komen voort uit de volgende posten:

Begroot resultaat

€ 442.000,-

Grondexploitatie

€ 7.968.000,-

Verlaging voorziening wethouderspensioenen

€ 130.000,-

Vorming risicovoorziening civiele procedure

-/- 300.000,-

Boekwinst sporthal De Hongerman

€ 800.000,-

Inkomensregelingen: voorschot Participatiewet voor vergunninghouders

€ 139.000,-

Huisvesting basisonderwijs

€ 113.000,-

Sociaal domein

-/- € 220.000,-

Overige verschillen < € 100.000,-

-/- € 63.000,-

Totaal resultaat

€ 9.009.000,-

Volgens de geldende afspraken wordt de winst uit de grondexploitatie ten gunste van de algemene reserve bouwgrond gebracht. Het resterende resultaat komt ten gunste van de reserve vrije bestedingsruimte.
De nieuwe richtlijnen schrijven voor dat de fondsafdrachten van de winstnemingen grex via resultaatbestemming moeten worden vastgesteld. Daarmee wordt niet het gehele voordelige resultaat bouwgrondexploitatie gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie, maar wordt het als volgt verdeeld:
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen € 231.632,-
Storting reserve sociale volkshuisvesting € 2.000,-
Storting reserve parkmanagement € 35.784,-
Storting algemene reserve bouwgrond winstnemingen € 6.723.644,-
Storting algemene reserve bouwgrond € 506.346,-
Onttrekking reserve algemene risicovoorziening (vennootschapsbelasting) -/- € 42.581,-
Storting algemene reserve vrije bestedingsruimte € 1.552.014,-
Totaal resultaat € 9.008.839,-

Onderdeel van het resultaat 2017 is ook een aanvullende aanslag vennootschapsbelasting over 2017. Zoals in de begroting 2017 is voorgesteld brengen we de kosten Vpb ten laste van de reserve algemene risicovoorziening.

Het totale weerstandsvermogen komt daarmee, inclusief die resultaatbestemming, op ruim € 30 miljoen. De ratio weerstandsvermogen stijgt dan op 1-1-2018 naar 2,69.

De jaarstukken 2017 zijn de eerste met de nieuwe indeling in taakvelden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarmee sluit het aan bij de begroting 2017.

Programmaverantwoording 2017 (afgerond op € 1.000,-):

Totaal resultaten programma's

- € 15.532.000*)

Totaal algemene dekkingsmiddelen

€ 30.534.000

Totaal onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

- € 6.157.000

Mutatie reserves

€ 164.000

Totaal resultaat na mutatie reserves (voordelig)

€ 9.009.000

*) Dit is exclusief algemene uitkering en belastingopbrengsten; deze zijn onder algemene dekkingsmiddelen opgenomen.