Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn balansposten die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen voor verplichtingen, verlies en risico's, voorzieningen voor onderhoud en egalisatie en voorzieningen voor door derden beklemde middelen.

Pensioen voormalige wethouders

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.296.175

0

160.158

2.136.017

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen -afhankelijk van de diensttijd als wethouder- komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,648%. Vorig jaar bedroeg deze 0,864%. De stijging van de rekenrente leidt tot een afname van de berekende voorziening. Hierdoor kon er per saldo meer onttrokken worden aan de voorziening dan dat er ingestort werd. Er is afgerond € 69.000,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen en € 91.000,- omdat de voorziening een te hoge stand kende. Dit laatste bedrag is dus als voordeel in de verschillenverklaring meegenomen.

Milieuschade Schenkels

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

389.650

0

19.484

370.166

Inmiddels ligt een overeenkomst ter tekening bij de firma Schenkels. Na ondertekening kan de sanering worden uitgevoerd. De geraamde kosten blijven gelijk en de voorziening is waarschijnlijk toereikend.

Risicovoorziening afwikkeling KAFI-rapport

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

300.000

0

300.000

Naar aanleiding van het Kafi-onderzoek is de gemeente een civiele procedure gestart. De rechtbank heeft in haar vonnis bepaald dat gemeente bepaalde kosten en schaden moet vergoeden aan de wederpartij. Partijen zijn over de hoogte van de vergoeding met elkaar in gesprek (mediation). De te betalen kosten en schaden worden geschat op een maximaal bedrag van € 300.000,-.

Voorziening onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.171.488

210.634

255.535

1.126.587

In de raadsvergadering van 9 november 2017 is het nieuwe beheerplan gebouwen vastgesteld. Hiermee is ook de verhoogde dotatie vastgesteld. Vanwege de overdracht van een aantal panden vanuit de packagedeal met Helpt Elkander naar de gemeente zal het beheerplan in 2018 nog een aanvulling krijgen. Dit heeft betrekking op de twee schoolgebouwen en het dorpshuis in Gerwen. Voor deze gebouwen is wel een genormeerd bedrag begroot en gestort in de voorziening.

In 2017 heeft de voorbereiding en de aanbesteding van de renovatie en onderhoud van de villa van het gemeentehuis plaatsgevonden en is gestart met de uitvoering hiervan. Bij het Klooster zijn alle cv-ketels vervangen.
Bij alle gemeentelijke gebouwen zijn de wettelijke keuringen op het gebied van elektrische veiligheid en drinkwaterveiligheid uitgevoerd en waar noodzakelijk hebben herstelmaatregelen plaatsgevonden.

Toevoegingen:

Groot onderhoud gymzalen € 23.580,-
Groot onderhoud sportparken € 13.204,-
Groot onderhoud brandweerkazerne € 9.882,-
Groot onderhoud wijkaccommodaties € 22.354,-
Groot onderhoud gemeentehuis € 73.259,-
Groot onderhoud cultureel centrum Klooster € 68.355,-
€ 210.634,-

Onttrekkingen:
Ondersteuning beheer gemeentelijke gebouwen € 49.199,-
Diverse kosten onderhoud gebouwen € 194.537,-
Advieskosten € 11.799,-
€ 255.535,-

Voorziening onderhoud wegen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

968.790

837.086

751.227

1.054.649

De voorziening heeft de egalisatiereserve wegen vervangen. Het doel is hetzelfde gebleven: de sterk schommelende kosten van groot onderhoud gelijkmatig over de tijd verspreiden. Het wegenbeheerplan 2015-2019 is in november 2014 vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. De onttrekking bedraagt gemiddeld € 973.000,- per jaar. In 2017 bedroegen de uitgaven € 751.227,-.

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in deze voorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn zal apart aan de raad om budget gevraagd worden.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

122.953

62.890

0

185.843

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

In 2017 geeft de gesloten exploitatie afval een voordeel van € 62.890,-. Dit voordeel is toegevoegd aan de voorziening afval.

Voorziening riolering

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.956.682

375.578

0

3.332.260

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2017 gestorte bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Promotie-inkomsten

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.083

705

120

2.668

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

9.366

0

0

9.366

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie 317). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. Deze middelen zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college.

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

15.236

0

0

15.236

Dit betreft gelden die in overleg met SRE moeten worden aangewend voor activiteiten in het kader van de verkeersveiligheid.

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

165.000

0

165.000

De bijdrage van de gemeente aan het regionaal ontwikkelfonds is berekend op basis van het aantal bestaande hectare bedrijventerreinen en het inwoneraantal. Voor de gemeente Nuenen is de bijdrage € 165.000,-. Hiervoor is vanuit de algemene reserve deze voorziening gevormd.