Overeenkomsten
Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en lease-overeenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen heeft aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Aard

% lening-bedrag

Oorspronkelijk bedrag

Restant 1-1-2017

Restant 31-12-2017

Betalingen gedurende 2017

Vaste geldlening U/G

Woonbedrijf

50%

22.000

22.000

22.000

0

Vaste geldlening U/G

Woonzorg Nederland

50%

3.948

3.685

3.422

263

Vaste geldlening U/G

Woningbouwvereniging Helpt Elkander

50%

78.798

74.613

67.477

7.136

Totaal garantstellingen

104.746

100.298

92.899

7.399

Nagenoeg alle overeenkomsten die de gemeente Nuenen heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal één jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld 2 maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen:

 • Diftar en datamanagement Attero (€ 90.000,- p/j t/m 2018)
 • Onderhoud elementenverharding (€ 80.000,- t/m 2018)
 • Onderhoud openbare verlichting (€ 50.000,- t/m 2018)
 • Onderhoud groen (contract op basis van de Verordening groenonderhoud € 602.000,- in 2017, wordt jaarlijks, mede op basis van arealen, geactualiseerd)
 • Maaien bermen/watergangen (contract € 97.250,- in 2016, loopt t/m 2017 met optie van 1 jaar verlengen). Van deze optie wordt gebruik gemaakt
 • Snoeien bomen (raamovereenkomst € 146.500,- in 2015, loopt t/m 2017 met optie 1 jaar verlengen. Van deze optie wordt gebruik gemaakt
 • Rooien van bomen(raamovereenkomst € 47.000 loopt t/m 2020 met optie 1 jaar verlengen)
 • VTA en NTO (raamovereenkomst € 26.000 in 2013 loopt t/m 2016 met een optie tot 2 maal 1 jaar verlengen)
 • Payrolling (raamcontract)
 • Deeltaxi/CVV (t/m 2020)
 • Leerlingenvervoer
 • Wmo Hulpmiddelen
 • Hulp bij het huishouden
 • Trapliften Wmo
 • Medische advisering Wmo, Bijzondere bijstand
 • Afvalverwerking (o.a. Attero, € 450.000,- p/j t/m 2018 voor gft en t/m 31/1/2022 voor restafval)
 • Afvalinzameling BLINK (GR) (€ 1.300.000,- p/j)
 • Dienst Dommelvallei (GR)
 • Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (GR) (€ 180.000,-)
 • Stichting Dorp, Stad en Land voor welstandcommissie, TRK, ontwerpteam (doorlopend) (€ 35.000,-)
 • S&W voor toetsen constructieve gegevens (doorlopend) (€ 10.000,-)
 • Dierennoodopvang (€ 30.000,-)
 • Huurcontracten met Helpt Elkander voor basisscholen en peuterspeelzaalwerk. In 2017 zijn twee gebouwen door de gemeente gekocht. Voor twee gebouwen blijft de huurrelatie bestaan.
 • Contracten met zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet en de Wmo.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld.