2017

Omschrijving

Baten

Lasten

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Vervolgproces bestuurlijke toekomst

98.686

Verkiezingen

51.135

Dienstverlening (Project Antwoord)

27.005

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Restitutie gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

-54.798

Veiligheidsmonitor

12.200

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Vergunninghouders

73.016

213.980

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Onderzoek sporthal/zwembad

27.209

Overdracht sporthal De Hongerman

800.000

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Hogere baten leges omgevingsvergunningen
(het hogere dan gemiddelde over laatste 4 jaren)

126.000

Kosten invoering omgevingswet

3.890

Kosten aanpak woonwagenlocaties

220.038

Inkomsten/uitgaven bouwgrondexploitatie

17.354.739

9.615.474

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Onderzoek Soeterbeek

25.217

Reconstructie Europalaan HOV

603.614

606.157

Programma 7 Economie & Toerisme

Verkoop openbaar groen

189.408

59.197

Salariskosten Parkmanager

54.984

Programma 8 Financiën & Belastingen

Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren

87.873

Afwaardering Intratuin Berg (verspreide percelen)

53.942

Vennootschapsbelasting

56.075

Subtotaal voor reserves

19.146.777

11.158.264

Mutaties reserves

Storting rente in reserves

218.932

IBP Dienst Dommelvallei naar en uit reserve I&A

102.468

82.807

Storting vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen aan dekkingsreserves

388.506

388.506

Bijdrage bouwgrond sociale volkshuisvesting

29.227

Bijdrage bouwgrond parkmanagement

54.984

16.907

Bijdrage aan bouwgrond fonds groen voor rood

2.961

38.862

Bijdrage aan bouwgrond bovenwijkse voorzieningen

142.780

Overheveling reserve vangnet transities sociaal domein naar algemene reserve decentralisaties

500.000

500.000

Vrijval reserve speelvoorziening aan reserve vrije bestedingsmiddelen

361.427

361.427

Vrijval reserve vervanging openbare verlichting aan reserve vrije bestedingsmiddelen

206.351

206.351

Niet bestede budgetten reserve Civiele kunstwerken naar reserve vrije bestedingsruimte

136.000

136.000

Niet bestede budgetten algemene reserve bouwgrond naar reserve vrije bestedingsruimte

88.000

88.000

Aanvulling algemene reserve vanuit reserve vrije bestedingsruimte

165.000

165.000

Bijdrage uit algemene risicovoorziening VPB

56.075

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, beheer woonwagens

58.000

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, project vergunninghouders

56.000

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, DD facilitaire zaken

13.433

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, DD reserve P&O

61.744

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte DD budget I&A

107.807

Subtotaal reserves

2.387.983

2.345.572

Totaal

21.534.760

13.503.836