Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Onvoorzien, overhead en Vpb

2017

2017

2017

2017

Onvoorzien

-143

0

-88

-88

Overhead

-6.251

-6.281

-6.264

17

Vennootschapsbelasting

0

-56

-99

-43

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

-6.393

-6.337

-6.451

-114

Op de post onvoorziene uitgaven is de mutatie voorziening dubieuze debiteuren geboekt (taakveld Overige baten en lasten).