De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op drie vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Per programma is een tabel opgenomen met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo.

  • Het saldo staat met een “-” bedrag als de lasten hoger zijn geweest dan begroot of de baten lager dan begroot.
  • Het saldo staat met een “+” bedrag als de lasten lager zijn geweest dan begroot of de baten hoger dan begroot.

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel.

De afwijkingen van meer dan € 25.000,- tussen begroting en de realisatie over 2017 van de programma’s 1 t/m 8 worden toegelicht in de jaarrekening onder § 3.7.3: Analyse overzicht van baten en lasten.