Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 3 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Programma

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

8.805

9.234

-429

2. Veiligheid & Handhaving

1.360

1.314

46

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

18.797

18.998

-201

4. Verenigingen & Accommodaties

2.566

2.469

97

5. Wonen & Leefomgeving

21.036

11.661

9.374

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

6.966

6.934

32

7. Economie, Toerisme & Recreatie

5.464

5.092

372

8. Financiën & Belastingen

2.052

2.577

-526

Totaal

67.045

58.279

8.766

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
De overschrijding op de lasten houdt verband met het taakveld Burgerzaken. Het aantal afgegeven reisdocumenten is groter dan verwacht doordat de verwachte piek eind 2016 uitbleef. Hier staan ook hogere baten tegenover. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
De overschrijding op de lasten komt voor rekening van de jeugdhulp. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

8. Financiën & Belastingen
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere mutatie reserve op dit programma, maar dit betreft slechts een verschuiving met programma 6 (vervallen van de reserves openbare verlichting en speelvoorzieningen bij raadsbesluit 6-7-2017). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).