In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Begrotingsrechtmatigheid;
  • Analyse van het overzicht van baten en lasten (de verschillen tussen de raming en realisatie);
  • Onvoorzien;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten (3.7.3) sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten (3.5). Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.

De cijfers per taakveld sluiten wel aan bij de tabellen "Wat mag het kosten" in het jaarverslag (hoofdstuk 2.2). Alleen komen er verschillen voor door afronding op duizenden euro's.