Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

0.1 Bestuur

69

1.423

-1.354

141

1.577

-1.436

217

1.813

-1.596

0.2 Burgerzaken

433

741

-308

433

741

-308

520

878

-358

0.4 Overhead

108

6.358

-6.251

124

6.404

-6.281

196

6.460

-6.264

0.10 Mutaties reserves programma 1

500

0

500

500

83

417

602

83

520

Subtotaal

1.109

8.522

-7.413

1.197

8.805

-7.608

1.535

9.234

-7.699

2. Veiligheid & Handhaving

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

37

1.009

-972

37

971

-934

34

958

-924

1.2 Openbare orde en Veiligheid

19

326

-307

19

389

-370

18

356

-338

Subtotaal

55

1.335

-1.280

55

1.360

-1.305

52

1.314

-1.262

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

60

-60

0

34

-34

0

39

-39

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

32

671

-639

32

653

-621

78

654

-576

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

29

1.717

-1.688

90

2.347

-2.257

121

2.244

-2.123

6.2 Wijkteams

39

609

-570

39

511

-472

50

408

-358

6.3 Inkomensregelingen

4.812

5.873

-1.061

4.828

6.058

-1.230

4.861

6.050

-1.189

6.4 Begeleide participatie

0

1.649

-1.649

0

1.616

-1.616

0

1.552

-1.552

6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

0

568

-568

0

567

-567

0

535

-535

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

0

684

-684

0

504

-504

3

588

-585

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

400

3.599

-3.199

400

3.334

-2.934

412

2.629

-2.217

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.233

-2.233

0

2.199

-2.199

73

3.229

-3.156

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

-20

20

0

-20

20

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

340

-340

0

340

-340

0

414

-414

7.1 Volksgezondheid

0

630

-630

0

644

-644

0

647

-647

0.10 Mutaties reserves programma 3

-11

10

-21

-11

10

-21

3

10

-7

Subtotaal

5.302

18.622

-13.321

5.378

18.797

-13.419

5.602

18.998

-13.397

4. Verenigingen & Accommodaties

4.2 Onderwijshuisvesting

137

1.389

-1.252

176

1.168

-991

235

1.087

-851

5.1 Sportbeleid en activering

0

97

-97

0

110

-110

0

109

-109

5.2 Sportaccommodaties

225

927

-702

199

867

-668

965

852

113

5.6 Media

0

394

-394

0

421

-421

0

421

-421

Subtotaal

362

2.806

-2.445

376

2.566

-2.190

1.201

2.469

-1.268

5. Wonen & Leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

107

-107

0

97

-97

7

193

-186

7.5 Begraafplaatsen

93

103

-10

93

103

-10

108

121

-13

8.1 Ruimtelijke Ordening

2

458

-456

103

398

-295

125

383

-258

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

27.304

23.231

4.073

18.760

19.154

-395

17.191

9.615

7.575

8.3 Wonen en bouwen

1.332

1.589

-257

809

1.289

-480

783

1.249

-466

0.10 Mutaties reserves programma 5

4.247

5.369

-1.121

612

-6

618

446

101

346

Subtotaal

32.978

30.857

2.121

20.377

21.036

-659

18.660

11.661

6.999

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

2.1 Verkeer en vervoer

75

2.947

-2.872

45

2.605

-2.560

70

2.684

-2.614

2.2 Parkeren

0

3

-3

0

3

-3

0

10

-10

2.5 Openbaar vervoer

0

210

-210

1.046

1.161

-115

604

724

-120

7.2 Riolering

2.244

1.293

951

2.244

1.293

951

2.338

1.442

896

7.3 Afval

2.320

1.533

787

2.320

1.533

787

2.509

1.715

794

7.4 Milieubeheer

3

380

-378

3

392

-389

28

381

-353

0.10 Mutaties reserves programma 6

1.460

1.094

366

117

-21

138

678

-21

699

Subtotaal

6.101

7.461

-1.360

5.774

6.966

-1.192

6.227

6.934

-708

7. Economie, Toerisme & Recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

0

36

-36

2.331

2.650

-320

2.321

2.613

-293

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

14

8

6

14

8

6

6

6

0

3.4 Economische promotie

77

140

-62

77

140

-62

75

130

-55

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

12

491

-479

12

592

-580

11

495

-485

5.4 Musea

0

13

-13

0

18

-18

0

9

-9

5.5 Cultureel erfgoed

0

31

-31

0

31

-31

0

22

-22

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

151

2.013

-1.862

150

2.012

-1.862

201

1.803

-1.601

0.10 Mutaties reserves programma 7

13

13

0

0

13

-13

0

13

-13

Subtotaal

268

2.744

-2.477

2.584

5.464

-2.880

2.614

5.092

-2.478

8. Financiën & Belastingen

0.5 Treasury

665

-15

680

951

543

407

853

389

463

0.61 OZB woningen

4.791

114

4.676

4.686

114

4.571

4.689

107

4.582

0.62 OZB niet-woningen

1.452

19

1.433

1.334

19

1.315

1.307

20

1.288

0.64 Belastingen Overig

0

42

-41

78

42

37

66

44

22

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

23.558

0

23.558

23.975

0

23.975

24.024

-10

24.033

0.8 Overige baten en lasten

194

564

-371

0

4

-4

0

88

-88

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

56

-56

0

99

-99

0.10 Mutaties reserves programma 8

113

3.839

-3.726

722

1.272

-550

459

1.840

-1.381

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

36

-36

0

442

-442

0

9.009

-9.009

Subtotaal

30.773

4.599

26.174

31.745

2.493

29.252

31.397

11.586

19.811

Totaal

76.947

76.947

0

67.487

67.487

0

67.288

67.288

0