Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J.P. Jansen, dhr. H.M.A. Pero en dhr J.G.M.W. Pernot

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 20.377 30.19 %
Lasten € 21.036 31.17 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Omgevingswet (nog niet in werking getreden)
 • Gemeentelijke Structuurvisie (wijziging 2015)
 • Structuurvisie Nederwetten
 • Structuurvisie Gerwen
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa (september 2011)
 • Welstandsnota
 • Reclamenota
 • Nota Grondbeleid 2012-2018
 • Mobiliteitsvisie (december 2017)
 • Regionale Agenda Wonen, provincie Noord-Brabant, 2017.
 • Afsprakenkader Wonen 2017, Stedelijk Gebied Eindhoven, 2017.
 • Addendum Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020, november 2016.
 • Prestatieafspraken 2017-2021, maart 2017
 • Prestatieafspraken 2018, november 2017
 • Woningbouwprogrammering, september 2017
 • Vaststellingsovereenkomst met Helpt Elkander, maart 2017.
 • Programma Woonwagenlocaties 2018-2022