Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben en dhr. J.G.M.W. Pernot

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 1.197 1.77 %
Lasten € 8.805 13.05 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Reglement van orde van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders
 • Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003
 • Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Nuenen c.a. 2010
 • Verordening werkgeverscommissie griffie gemeenten Nuenen 2010
 • Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
 • Verordening commissie accountantscontrole
 • Controleprotocol
 • Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017
 • Beleidsplan communicatie 2011
 • Regionale agenda MRE
 • Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Raadsbesluit Dienst Dommelvallei d.d. 8 november 2012
 • Dienstverleningsconcept 2008
 • I&A-beleidsplan 2016-2020
 • Archiveringsverordening van de gemeente Nuenen c.a. 2006
 • Reglement Dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2014
 • Reglement Commissie Straatnaamgeving
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen)
 • Regeling advisering bezwaarschriften
 • Verordening klachtbehandeling
 • Inspraakverordening
 • Gedragscode en instemmingsverklaring voor gemeenteraad Nuenen c.a.
 • Reglement Wet basisregistratie personen
 • Verordening basisregistratie personen gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Reglement burgerlijke stand
 • Verordening Burgerinitiatief 2004
 • Verordening Privacy gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nuenen 2014