Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J.P. Jansen en dhr. H.M.A. Pero

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 5.774 8.56 %
Lasten € 6.966 10.32 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Plan onkruidbeheersing
 • Veegplan
 • Zwerfafval- en afvalbakkenplan
 • Beleidsplan gladheidsbestrijding 2013-2018
 • Verordening ondergrondse infrastructuur Nuenen 2015
 • Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Nuenen c.a. 2015
 • Beleids- en beheerplan OVL 2012-2016
 • Beheerplan Wegen 2015-2019
 • Bidbook bereikbaarheid Zuid Nederland
 • Regionale Bereikbaarheidsagenda en -akkoord
 • Mobiliteitsvisie 2017
 • Openbaar Vervoer concessie 2016 e.v.
 • Afvalstoffenverordening Nuenen 2016
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 met behorende tarieventabel
 • De tweede nota Duurzaamheid 2.0 en uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2017
 • Visienota "Op weg naar een afvalloos Nuenen"  
 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011 - 2015 (vGRP)
 • Waterplan gemeente Nuenen 2009
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Nota duurzaamheid 2.0