Activa

2017

2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

14

18

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

58

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

78

82

Totaal Immateriële vaste activa

150

100

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

28.772

21.362

Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing

14.214

14.415

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

428

318

Totaal Materiële vaste activa

43.415

36.095

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

7

7

Leningen aan: woningbouwcorporaties

3.565

10.902

Overige langlopende leningen

381

490

Totaal Financiële vaste activa

3.952

11.399

Totaal Vaste activa

47.517

47.594

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

79.850

73.107

Gereed product en handelsgoederen

1.012

1.072

Totaal Voorraden

80.862

74.180

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

2.271

4.145

Rekening-courantverhouding met het rijk

2.165

1.029

Overige vorderingen

5.155

1.874

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

9.592

7.047

Liquide middelen

Kassaldi

1

5

Banksaldi

310

768

Totaal Liquide middelen

311

773

Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

410

0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen

1.532

4.590

Totaal Overlopende activa

1.942

4.590

Totaal Vlottende activa

92.707

86.590

Totaal Activa

140.224

134.184

Passiva

2017

2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

34.807

25.962

Algemene reserve

21.072

15.098

Bestemmingsreserve

4.727

5.722

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

9.009

5.142

Totaal Eigen vermogen

34.807

25.962

Voorzieningen

8.698

7.932

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

56.697

87.934

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

56.690

87.928

Waarborgsommen

6

6

Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

56.697

87.934

Totaal Vaste passiva

100.202

121.829

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

35.953

8.170

Banksaldi

1.878

0

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

32.000

4.000

Overige schulden

2.074

4.170

Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

35.953

8.170

Overlopende passiva

4.069

4.186

Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

224

0

Nog te betalen bedragen

3.815

3.941

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

31

245

Totaal Overlopende passiva

4.069

4.186

Totaal Vlottende passiva

40.022

12.356

Totaal Passiva

140.224

134.184

Omschrijving

2017

2016

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

92.899

100.298