Omschrijving

2017

Beginstand onvoorzien 2017

142.865

Onderzoek bestuurlijke toekomst

-50.000

Verlenging onderzoek bestuurlijke toekomst

-25.000

Vrijval restant bij Raadsvoorstel Decemberwijziging

-67.865

Eindstand onvoorzien 2017

0

Het gaat hier om de begrote stand van de post onvoorzien.
In het overzicht van baten en lasten (§ 3.5) staat een gerealiseerd bedrag van € 88.000,-. Dit betreft de mutatie dubieuze debiteuren, die per 31-12-2017 is bepaald, zie toelichting in § 3.7.3 bij programma 8.