Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

501

2.164

-1.663

574

2.318

-1.744

737

2.691

-1.954

2. Veiligheid & Handhaving

55

1.335

-1.280

55

1.360

-1.305

52

1.314

-1.262

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

5.312

18.612

-13.300

5.389

18.787

-13.398

5.598

18.988

-13.390

4. Verenigingen & Accommodaties

362

2.806

-2.445

376

2.566

-2.190

1.201

2.469

-1.268

5. Wonen & Leefomgeving

28.731

25.489

3.242

19.765

21.042

-1.277

18.214

11.561

6.653

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

4.641

6.366

-1.726

5.657

6.987

-1.330

5.549

6.955

-1.406

7. Economie, Toerisme & Recreatie

230

2.731

-2.501

2.560

5.451

-2.891

2.582

5.079

-2.497

8. Financiën & Belastingen

36

141

-104

399

699

-300

434

547

-114

Totaal programma's

39.869

59.645

-19.776

34.775

59.210

-24.435

34.366

49.604

-15.238

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

23.558

0

23.558

23.975

0

23.975

24.024

-10

24.033

Dividenden

3

0

3

3

0

3

3

0

3

Lokale heffingen

6.267

14

6.253

6.044

14

6.030

6.029

8

6.022

Overige algemene dekkingsmiddelen

194

422

-228

0

4

-4

0

0

0

Treasury

626

5

621

626

5

621

481

5

476

Totaal algemene dekkingsmiddelen

30.648

441

30.207

30.648

24

30.624

30.537

3

30.534

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

143

-143

0

0

0

0

88

-88

Overhead

108

6.358

-6.251

124

6.404

-6.281

196

6.460

-6.264

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

56

-56

0

99

-99

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

108

6.501

-6.393

124

6.460

-6.337

196

6.647

-6.451

Totaal saldo van baten en lasten

70.624

66.587

4.038

65.546

65.694

-147

65.099

56.253

8.845

Toevoegingen en onttrekkingen:

Mutaties reserves programma 1

500

0

500

500

83

417

602

83

520

Mutaties reserves programma 3

-11

10

-21

-11

10

-21

3

10

-7

Mutaties reserves programma 5

4.247

5.369

-1.121

612

-6

618

446

101

346

Mutaties reserves programma 6

1.460

1.094

366

117

-21

138

678

-21

699

Mutaties reserves programma 7

13

13

0

0

13

-13

0

13

-13

Mutaties reserves programma 8

113

3.839

-3.726

722

1.272

-550

459

1.840

-1.381

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

6.323

10.325

-4.002

1.941

1.351

589

2.189

2.026

164

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

76.947

76.912

36

67.487

67.045

442

67.288

58.279

9.009