Portefeuillehouder(s)
Dhr. J.G.M.W. Pernot

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 31.745 47.04 %
Lasten € 2.493 3.69 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

  • Financiële verordening 2017 (vastgesteld 18-5-2017)   
  • Treasurystatuut 16-6-2009
  • Nota reserves en voorzieningen 2011 (plus aanvullend raadsbesluit 26-9-2013)
  • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (5-2-2015)
  • Nota activering, waardering en afschrijving
  • Diverse belastingverordeningen (marktgelden, legesverordening, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie, lijkbezorgingsrechten)