Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

51300

Actiepunten MOP 2013
Niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wegens gebrek aan personele capaciteit. Budget handhaven.

34.800

5.299

4.500

25.001

Exploitatie

51602

Gemeentelijke gebouwen 2016
Niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wegens gebrek aan personele capaciteit. Budget handhaven en samenvoegen met 51702.

247.907

0

43.952

203.955

Exploitatie

51702

Gemeentelijke gebouwen 2017
Restant samenvoegen met 51602

77.069

0

73.926

3.143

Exploitatie

71517

Gemeentehuis aanpassen villa
Het project is gestart. Voorbereiding en uitvoering lopen door in 2018. Budget handhaven.

359.803

29.856

151.403

178.544

Investering

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

51603

Peuterspeelzalen 2017
Budget kan vervallen, project kan worden afgesloten.

20.112

0

0

20.112

Exploitatie

51604

Sportaccommodaties 2016
Vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van de gymzaal Mgr. Cuijtenlaan wordt geen renovatie uitgevoerd maar enkel het noodzakelijke om het gebouw veilig in stand te houden. Budget handhaven. Voorgesteld wordt om dit budget toe te voegen aan budget 51703.

358.061

0

14.430

343.631

Exploitatie

51506

Onderwijs 2015
Het project is nog niet gereed. Budget handhaven.

59.827

31.645

16.178

12.004

Exploitatie

51703

Sportaccommodaties 2017
Niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Budget handhaven.

16.150

0

8.004

8.146

Exploitatie

71405

RKVV Nederwetten Toplaag
Uitvoering was afhankelijk van besluitvorming over hybrideveld. Bedrag handhaven ter dekking van de engineering kosten.

11.000

0

0

11.000

Investering

71601

NKV Beplanting
Handhaven, in 2018 wordt duidelijk wat er gaat gebeuren.

4.000

0

0

4.000

Investering

71602

EMK Ballenvangers e.d.
Het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Restantbudget handhaven.

14.800

11.585

0

3.215

Investering

71603

Veldmeubilair sportparken 2016
Bedrag handhaven, wordt in 2018 besteed en afgerond.

15.000

12.600

13.604

-11.204

Investering

71607

Aanpassing school Van Duynhovenlaan
De aanpassingen aan dit gebouw zijn medio 2016 uitgevoerd. Een deel van het gebouw moet worden overgedragen aan het schoolbestuur, naar verwachting medio 2018. Daarna kan het project worden afgesloten.

250.000

70.041

110.187

69.772

Investering

71610

Aankoop gronden basisschool Nuenen-West
De grond wordt in de eerste helft van 2018 gekocht.

242.000

0

0

242.000

Investering

71619

EMK doelen vervangen
De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Budget handhaven.

4.640

0

289

4.351

Investering

71620

EMK hekwerk verhogen
Het project heeft vertraging opgelopen door bezwaren. In 2018 vervolg-opdracht. Het oorspronkelijk budget is verhoogd met € 6.000,- bij het raadsvoorstel Decemberwijziging 2017.

11.800

5.757

0

6.043

Investering

71624

HAN drainage
Het project is nog niet volledig uitgevoerd. Budget handhaven.

7.500

0

2.737

4.763

Investering

71632

Voorbereidingskrediet sporthal
Project is opgestart maar nog niets uitgegeven (quick scan voor de gebiedsvisie van Nuenen-Zuid gestart).

25.000

0

0

25.000

Investering

71701

Aanpassing school Oude Landen
Plannen zijn verder uitgewerkt. Verwachte realisatie in 2018.

390.000

0

0

390.000

Investering

71726

EMK LONU toplaag renovatie veld
Het geraamde budget van € 30.000,- excl btw is niet toereikend gebleken omdat:
- btw niet te verhalen is (€ 7.410).
- bestaande beregening niet werkte (€ 3.956),
- de nazorg niet door de huisaannemer uitgevoerd kon worden(€ 1.348),
- directievoering en toezicht ingehuurd is (€ 5.580,-),
- het vooronderzoek voor 2 velden is geboekt op dit budget (€ 1.750,-)

30.000

0

48.974

-18.974

Investering

71771

Basisschool De Rietpluim Oude Landen

2.175.869

0

2.154.000

21.869

Investering

71772

Kinderdagverblijf Oude Landen

1.042.562

0

1.032.000

10.562

Investering

71777

Grond Rietpluim
Aankoop van de brede school Oude Landen van woningbouwvereniging Helpt Elkander in het kader van de overeenkomst. Project kan worden afgesloten en restbudget (budget voor bijkomende kosten) afgeraamd.

170.600

0

169.000

1.600

Investering

71773

Basisschool Heuvelrijk Gerwen

1.462.871

0

1.449.000

13.871

Investering

71774

Wijkaccommodatie Heuvelrijk Gerwen

1.336.615

0

1.323.000

13.615

Investering

71775

Gymzaal Gerwen

355.988

0

353.000

2.988

Investering

71778

Grond Heuvelrijk
Aankoop van de brede school Heuvelrijk van woningbouwvereniging Helpt Elkander in het kader van de overeenkomst. Project kan worden afgesloten en restbudget (budget voor bijkomende kosten) afgeraamd.

267.240

0

265.000

2.240

Investering

71776

Dorpswerkplaats

126.531

0

125.000

1.531

Investering

71779

Grond dorpswerkplaats
Aankoop van de dorpswerkplaats van woningbouwvereniging Helpt Elkander in het kader van de overeenkomst. Project kan worden afgesloten en restbudget (budget voor bijkomende kosten) afgeraamd.

118.560

0

117.000

1.560

Investering

71784

Sporthal de Hongerman
Aankoop van de sporthal van woningbouwvereniging Helpt Elkander in het kader van de overeenkomst

800.000

0

800.000

0

Investering

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

41001

Europalaan/ HOV 2
In de raadsvergadering van 22 december 2016 is het hiernaast weergegeven uitvoeringskrediet van HOV2 vastgesteld. De garantstelling vanuit de provincie is in 2017 toegekend als subsidie, waardoor het totaal van subsidies uitkomt op € 10.132.500,-. Deze subsidies worden bij de definitieve vaststelling getoetst aan subsidievoorwaarden en -protocol. In 2018 spelen nog kleine aanvullende werkzaamheden en vooral de implementatie van de afspraken over garantie gedurende 20 jaar. In 2018 zal het project definitief afgerond en afgerekend worden.

12.265.000
-10.132.500
- 2.132.500

10.907.847
-8.847.453
-2.060.394

604.279
-532.173
-72.106

752.874
-752.874
0

Investering
Uitvoeringskrediet
Kosten
Subsidies
Eigen middelen

41607

Civiele kunstwerken 2016 (onderhoudsfonds)
Project is afgerond.
Budget kan worden afgesloten.

138.336
-138.336

0
0

98.360
-98.360

39.976
-39.976

Exploitatie
Bijdrage reserve

41615

Calamiteitenpad Esrand
Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Budget handhaven.
Uitvoering wordt verwacht medio 2018.

100.000
-100.000

6.975
-6.975

0
0

93.025
-93.025

Exploitatie

41702

Civiele kunstwerken 2017 (onderhoudsfonds)
Onderhoud aan civiele kunstwerken waaraan dat noodzakelijk is. Project wordt in 2018 afgerond.

115.112
-115.112

0
0

11.672
-11.672

103.440
-103.440

Exploitatie

51705

Voorzieningen wegen 2017
Uitvoering van enkele wegen wordt doorgeschoven naar 2018. Project wordt in 2018 afgerond.

973.000

0

751.227

221.773

Exploitatie

70617

Meetsysteem overstorten
Door aanpassingen in het stelsel moeten enkele punten vernieuwd worden. Dit zal in 2018 plaatsvinden.

72.000

63.131

0

8.869

Investering

71502

Vrijverval riolen 2015
De werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten.

372.900

45.336

109.825

217.739

Investering

71503

Regenriool Europalaan
Dit budget was bedoeld voor de aansluiting van de waterstructuren Kerkstraat en Oranjebuurt op de vijver bij Panakkers. Het budget is niet nodig gebleken omdat er voldoende subsidie was. Het budget kan worden afgesloten.

300.000

0

0

300.000

Investering

71508

Peilbuizen
Door gebrek aan personele capaciteit is hieraan niets gedaan. Budget handhaven.
Uitvoering is afhankelijk van beschikbaarheid capaciteit.

60.000

0

0

60.000

Investering

71510

Reconstructie Broekdijk wegen
Project wordt nog voorgelegd aan de raad in verband met extra benodigd budget. Voorbereiding staat gepland voor 2018. Uitvoering in 2019.

1.191.000

6.430

6.560

1.178.010

Investering

71512

Milieustraat aanpassing
Een deel van de beoogde investering is in 2017 uitgevoerd. Het betreft hier de investering in containers. Het restant budget moet gehandhaafd blijven voor:

  • Inrichting van educatie-unit verwachte kosten € 7.000,-
  • Inrichting van de demontage-unit verwachte kosten € 10.000,-
  • Plaatsing van nieuwe containers verwachte kosten € 25.000,-
  • Vernieuwing hekwerk achterkant Milieustraat € 6.575,-

272.363

205.363

18.425

48.575

Investering

71513

Ondergrondse containers
Budget handhaven. Vervanging van ‘probleem’containers is uitgesteld vanwege andere prioritering en omdat er binnen BLINK gekeken wordt naar de gezamenlijke aanschaf met de gemeente Helmond bij een fabrikant van ondergrondse containers. Er is een keuze gemaakt voor een leverancier van ondergrondse containers. In 2018 wordt de vervanging uitgevoerd.

25.000

0

0

25.000

Investering

71522

Ondergrondse containers (2016)
zie 71513

50.000

0

0

50.000

Investering

71523

Ondergrondse containers (2017)
zie 71513

10.000

0

0

10.000

Investering

71608

Schoolmarkering zebrapaden oost
De eerste "quick wins" zijn uitgevoerd. Aanvullende maatregelen zijn echter nog wenselijk. Budget handhaven. De uitvoering staat gepland voor 2e kwartaal 2018.

18.000

3.555

0

14.445

Investering

71609

Parkeerplaatsen school Oude Landen
De eerste "quick wins" zijn uitgevoerd. Aanvullende maatregelen zijn echter nog wenselijk. Budget handhaven. De uitvoering staat gepland uiterlijk 3e kwartaal 2018.

20.000

11.152

0

8.848

Investering

71612

Ondergrondse containers voor inzameling HHA (2017)
Budget handhaven voor ondergrondse containers voor de reeds gerealiseerde locaties in Nuenen-west. Ook is een deel van het budget nodig voor plaatsing van ondergrondse afvalvoorzieningen op bestaande locaties zoals Woonzorg-de Akkers. Start van deze werkzaamheden is voorzien in 2018.

175.000

0

0

175.000

Investering

71626

Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270
Aanvullend onderzoek naar de gevolgen van het openstellen van de op- en afrit van de A270/ Geldropsedijk in combinatie met maatregelen uit het bereikbaarheidsakkoord is nodig. Eind 2018 wordt gestart met de studie naar ontsluiting van Nuenen-Zuidwest. Budget handhaven.

230.000

13.600

-6.800

223.200

Investering

71704

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
De regionale visie en afspraken zijn verwerkt in de Nuenense Mobiliteits-visie en zullen in 2018 nader uitgewerkt worden in modules. Budget handhaven.

100.000

0

58.041

41.959

Investering

71706

Vervanging electro-mechanische pompgemalen 2017
Project is gereed. Budget kan worden afgesloten.

35.000

0

34.976

24

Investering

71714

Regenwaterafvoer Nuenen - West zuidzijde/ Dommeldal
De 'uitstroom' van regenwater vanuit Nuenen-Zuid en de nieuwbouw Nuenen-West vraagt om inrichting van een 'delta' richting Dommel. Het plan krijgt in 2018 vorm en wordt afgestemd met Waterschap, Nuenen-West bv en ontwikkeling van het Dommelpark. Budget handhaven.

50.000

0

0

50.000

Investering

71716

Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers
In de Mobiliteitsvisie zijn prioriteiten benoemd, ook voor fietsvoorzieningen. De visie wordt in 2018 uitgewerkt in modules en tot concretere plannen. Daar hoort de aanpak van deze drukke fietsroute bij. Budget handhaven.

50.000

0

0

50.000

Investering

71717

Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken
Op de Bernhardstraat zijn om de parkeerdruk te verlagen extra parkeerplaatsen aangelegd. Op de IJsvogelhof en Stormvogelhof is ook sprake van hoge parkeerdruk, het is echter nog niet gelukt op deze locaties extra parkeerplaatsen te realiseren. Budget handhaven.

15.000

0

5.885

9.115

Investering

71718

Aanpak top 3 snelheid woonwijken
In 2017 zijn op de Beekstraat aan de zijde van het centrum (een locatie waar het risico op ongevallen met ernstige afloop groot is) maatregelen genomen. Het aanbrengen van maatregelen op de Beekstraat aan de zijde van Nuenen Oost is in gang gezet.
Budget kan worden afgesloten.

25.000

0

25.563

-563

Investering

71719

Aanschaf straatnaamborden
Project is bedoeld om de achterstand in te plaatsen straatnaamborden weg te werken. Project loopt nog enkele jaren door.

7.500

0

132

7.368

Investering

71723

Vervangen OVL armaturen 2017
Project is afgerond.

15.000

0

16.440

-1.440

Investering

71724

HOV2
Dit is de bijdrage voor het project HOV2 vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen in 2017. Vanwege nieuwe BBV-regelgeving moet dit bedrag worden geactiveerd en afgeschreven. Project kan worden afgesloten.

72.106

0

72.106

0

Investering

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

51503

Sociaal-culturele voorzieningen 2015
Gelet op de plannen die in ontwikkeling zijn over de toekomst van het Klooster wordt kritisch gekeken naar het noodzakelijk onderhoud. Zodra de plannen concreet zijn wordt het onderhoud mee opgepakt. Restant budget toevoegen aan 51704

6.984

0

1.225

5.759

Exploitatie

51605

Sociaal-culturele voorzieningen 2016
Gelet op de plannen die in ontwikkeling zijn over de toekomst van het Klooster wordt kritisch gekeken naar het noodzakelijk onderhoud. Zodra de plannen concreet zijn wordt het onderhoud mee opgepakt. Restant budget toevoegen aan 51704

247.715

0

27.928

219.787

Exploitatie

51704

Sociaal-culturele voorzieningen 2017
Gelet op de plannen die in ontwikkeling zijn over de toekomst van het Klooster wordt kritisch gekeken naar het noodzakelijk onderhoud. In 2017 zijn alle cv-ketels vervangen en deels de regeling. Budget handhaven.

130.306

0

57.423

72.883

Exploitatie

71401

Brandveilig Klooster
Het dossier brandveiligheid Klooster heeft in 2017 alle aandacht gekregen met als resultaat dat in mei 2018 gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden.

180.000

5.833

0

174.167

Investering

71727

Speelvoorzieningen 2017
Budget handhaven. Aan de hand van het in juli 2017 vastgestelde beleidsplan Spelen en bewegen zijn er concrete projecten uitgewerkt met inwoners en andere belanghebbenden voor uitvoering zoals de Kwiekbeweegroute, Urban Sports Boschhoeve, Tweevoren en buurtgerichte aanpak van o.a. de wijk het Puyven/Heikampen/Refeling.

85.000

0

0

85.000

Investering