De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Voor de uitleg van de WNT zijn de beleidsregels, of normenkader, WNT 2017 van belang zoals vastgelegd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 april 2017, nr. 2017-177221.

Deze wet beoogt de openbaarmaking van topinkomens in de (semi)publieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 100% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd.
Onder topfunctionaris bij de gemeente Nuenen wordt verstaan: de gemeentesecretaris en de griffier.

bedragen x € 1

M. Laurensen-van Dal

N. Scheltens

J. van Vlerken

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 01/07

01/07 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

1.0

1.0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

71.104

67.596

52.060

Beloningen betaalbaar op termijn

10.275

8.280

8.186

Subtotaal

81.379

75.876

60.246

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

161.090

89.756

91.244

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Totale bezoldiging

81.379

75.876

60.246

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)

0,89

1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

71.744

100.563

Beloningen betaalbaar op termijn

8.215

13.180

Totale bezoldiging 2016

79.959

113.743

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.